søndag 16. oktober 2016

Hvem er så min neste?Preken på Frelsesarmeen i Arendal søndag 16. oktober 2016

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas, i det 10. kapittel, fra vers 25 til 37; i Jesu navn:
«Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»
«Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hva leser du der?»
Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.»
Da sa Jesus: «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.»
Men han ville rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min neste?»
Jesus tok dette opp og sa:
«En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: «Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.»
Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte: «Den som viste barmhjertighet mot ham».
Da sa Jesus: «Gå du og gjør som han».

Slik lyder Herrens ord!Liknelsen om den barmhjertige samaritan, er en av de mest kjente liknelsene Jesus fortalte. Sammen med fortellingen om den fortapte sønn, står denne som en påle i bevisstheten til alle som har vært innom en søndagsskole eller en god, gammeldags kristendomstime. Men disse fortellingene står seg ikke bare som en del av et pensum; de hører med til verdenslitteraturen. Både i kraft av sin egen autoritet som fortellinger, men også som inspirasjon til andre fortellinger. Det kunne derfor vært spennende om noen vil forske på hvor mange romaner, skuespill eller noveller – eller dikt, for den del! – som har hentet sine motiver bare fra disse to liknelsene.

Denne søndagen er det altså den barmhjertige samaritan som er tema. Eller?

For søndagens tekst er ikke bare liknelsen om den barmhjertige samaritan. Kanskje er den ikke engang først og fremst liknelsen om den barmhjertige samaritan. For den liknelsen er bare en del av teksten. Den egentlige teksten, den egentlige fortellingen, det er fortellingen om et møte mellom Jesus og en fariseer. Han «ville sette Jesus på prøve», leste vi, og når det ikke lyktes ved første forsøk, forsøkte han seg igjen. Han stilte først et spørsmål, som Jesus svarte på. «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?»

La oss gjøre et lite opphold her.

Er det ikke noe kjent med det spørsmålet?
Har vi ikke hørt det før, i forbindelse med Jesus?
Er det ikke en annen fortelling om en som stiller dette spørsmålet?

Jo da, og den står i Lukas-evangeliet, den også. Den er fortellingen om ham som vi gjerne kaller «den rike, unge mann».
Vi leser fra Lukas 18: «Et medlem av Rådet kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Hedre din far og din mor.» Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du enda: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.
Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud»
(v.18 – 26).

En lovkyndig – et medlem av rådet.
To menn med det samme spørsmålet.
To menn fra den samme gruppen; landets og folkets elite.
Men to ulike måter å spørre på.

Den lovkyndige i dagens tekst spør fordi han vil sette Jesus på prøve – medlemmet av rådet i den andre teksten spør fordi han føler seg selv satt på prøve.

Hos den ene er dette et intellektuelt spørsmål – hos den andre er det eksistensielt.
Begge spør, og begge får svar som er hentet fra loven.

Så vender vi tilbake til det som er dagens tekst:

Slik jeg leser denne første delen av samtalen, bærer den preg av å være lite mer enn en intellektuell øvelse. Men så vil ikke den skriftlærde gi seg med det. Han «ville rettferdiggjøre seg selv», heter det i teksten – han ville begrunne hvorfor han hadde stilt et spørsmål han visste svaret på. Derfor stiller han et oppfølgingsspørsmål: Hvem er så min neste? Det er dét jeg egentlig lurer på, skjønner du, Jesus!

Kanskje prøvde han å legge opp til en ny diskusjon der han og Jesus kunne utveksle synspunkter, tanker og refleksjoner. Hvis seminarer kunne frelse verden, er jeg sikker på at både sult og sykdom hadde vært utryddet for lengst.
«Hvem er min neste?» – «Hvem er det som egentlig er min neste?»

Da er det Jesus svarer med liknelsen om den barmhjertige samaritan. Og i denne liknelsen legger han inn det som må ha vært oppfattet som – og kanskje også ment som! – en rød klut: Den eneste aktøren i dette dramaet som levde opp til Moselovens forventninger – den loven enhver jøde var forpliktet på – var en samaritan; en som ikke var regnet som jøde; en som en jøde ikke ville ha noe med å gjøre; en som var regnet som uren, både hva rase og tro angikk.

For hvem var samaritanene?
De var betraktet som Israels skamplett. Etter delingen av riket under kong Rehabeam dannet ti av de 12 stammene et eget kongerike nord i landet. Dette ble kalt Israel. Sørriket, de to gjenværende stammene, ble kalt Judea, etter Juda, som var den ene av de to stammene.
Nordriket fikk byen Samaria som hovedstad. Men i 722 f.Kr. ble Samaria erobret av assyrerne, og folket ble ført vekk. De ti stammene forsvant rett og slett fra jordens overflate; ett av de eldste og mest effektive eksempler på etnisk rensning som historien kan fortelle om. Men noen ble igjen, og noen fra andre folkeslag ble ført inn i landet, og slik oppsto folket samaritanene. Et blandingsfolk med en blandingsreligion.

Hvorfor valgte Jesus en mann fra dette folket som «helten» i sin fortelling?
Var det for å provosere?
Eller var det for å formidle noe om å være inkludert i Guds rike; inkludert i Guds kjærlighet? Jeg tror vi vet svaret:
«Rød og gul og hvit og svart,
er det samme har han sagt.
Jesus elsker alle barna på vår jord.»

Lukas-evangeliet er på mange måter «samaritaner-evangeliet» i Det nye testamente.

Her finner vi fortellingen om da Jesus ble avvist i en samaritansk landsby «fordi han ansikt var vendt mot Jerusalem».
Vi kan ta med litt av den fortellingen: «Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva ånd dere er av,» sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Så dro de til en annen landsby» (9, v. 54-56).

Men det er også her vi finner fortellingen om de ti spedalske – og den ene som kom tilbake og takket: «På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, forbarm deg over oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt helbredet. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som vendte tilbake for å gi Gud æren?» Og han sa til ham: «Reis deg og gå! Din tro har frelst deg» (17, v. 11 – 19).

Og det er her vi finner liknelsen om den barmhjertige samaritan!

Han er gått inn i språket vårt som prototypen på et medmenneske; en som tar ansvar, en som viser omsorg. I helsetjenesten hadde man i sin tid såkalte samarittkurs, et kurs som ga grunnopplæring i sykepleie og helsestell – inspirert av fortellingen om nettopp den barmhjertige samaritan.

La oss vende tilbake til ham nå.

Jesus gjør et poeng av at han er en samaritaner.
Fra vår egen medievirkelighet vet vi at når etnisk opprinnelse nevnes om noen, er det negativt ment. Da sier man ikke bare noe om en person, men en hel gruppe. Det var ikke noe kompliment på Jesu tid å bli omtalt som samaritaner. I Joh 8, 48 sier jødene til Jesus: «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og en besatt?»

Samaritan var et skjellsord, på samme måte som «jøde» har vært et skjellsord senere i historien. Eller «tater».
Men i Jesu liknelse holdes han fram som et eksempel.

Samaritanen var den tredje som passerte den overfalte mannen.
Jesus sier ikke noe om de to første sin etniske opprinnelse.
Det behøvde han ikke.
De var jøder.
De tilhørte majoritetsbefolkningen.
Ja, ikke bare det: De var begge knyttet til det gudstjenestelige arbeidet, den ene som prest, den andre som levitt.

De var begge jøder.
Begge kjente loven.
Begge var en del av det religiøse establishment; en prest og en levitt.

Han som var blitt overfalt, var også jøde.
Han var en av dem.
Han var en av deres egne.
Men de stanset ikke opp. Den ene gikk i bue utenom; den andre gikk rett forbi.
De så ham, men de gjorde ikke noe.

Her kan jeg godt pøse på med paralleller.
Hva gjør vi når vi ser noen som er hjelpeløse?
Hva gjør vi når vi ser noen som har lidt urett?

Presten og levitten gikk forbi, selv om den ene tittet så vidt på den overfalte.

Den som ikke gikk forbi var samaritanen.
Den fremmede.
Den foraktede.
Den utstøtte.

Kjente han loven?
Det vet vi ingenting om.
Men han handlet i pakt med lovens forventninger.

For han kjente til hjertets lov; medmenneskelighetens lov, nestekjærlighetens lov.
Derfor stilte han opp for et menneske i nød.
Han så ikke til rase eller religion. Han så bare et menneske.
Han så bare et menneske som led. Han så bare et menneske som hadde lidd overlast.
Derfor stilte han opp.
Derfor tok han ansvar.

Det er på mange måter hele fortellingen.

Legg merke til at Jesus hele tiden holder liknelsen på det allmennmenneskelige plan.

Det er ingen avstikkere til himmelen, for å si det slik.
Ingen henvisninger til loven.
Bare en fortelling som en mann som blir overfalt og ranet, men også en fortelling om medmenneskelig kulde – eller i hvert fall frykt for og uvilje til å involvere seg.

Men enda mer en fortelling om medmenneskelig ansvar fra en kant man kanskje ikke skulle ventet det.

Jesus har fortalt sin liknelse, og nå kommer konklusjonen: «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?»

Jeg tror den lovkyndige var brydd, der han sto.

Jesus hadde avslørt ham.
«Hvem ER min neste?» var det litt akademiske spørsmålet han hadde stilt.
«Hvem VISTE seg som en neste?» er Jesu motspørsmål.
Jo, han var nok brydd.
Men han måtte jo svare; det var han som hadde startet denne samtalen. «Han svarte: - Den som viste barmhjertighet mot ham.»

Så er vi ved veis ende.
Hva er budskapet fra Guds ord denne søndagen?
At vi skal stanse opp når vi møter noen som er blitt slått ned eller slått ut? At vi skal ta ansvar for våre medmennesker?

Jo, slik kan liknelsen leses.
Det er en del av Jesu budskap.
Å tro på Jesus, handler også om å ta ansvar for sine medmennesker.
Gi dem den hjelpen de trenger. Stille opp for dem.

Lesetekstene for denne søndagen handler om dette: Gjør ikke forskjell på folk. Gud gjør det ikke; vi skal heller ikke gjøre det.
Apostelen Jakob: «Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere.»

Noen av oss husker denne sangstrofen fra vår ungdom:
«Da jeg trengte en neste,
var du der, var du der?
Da jeg trengte en neste, var du der?
Hvem du er, hvor du lever,
det er én ting som teller:
Var du der?»

La meg avrunde med en liten anekdote.
Etter en naturkatastrofe i en walisisk gruvelandsby, ble man enige om å organisere hjelpearbeidet etter de forskjellige menighetene i byen. Den anglikanske presten tok hånd om sine får, metodistpresten om sine, pateren om sine.
Men da alle hadde gått til sine «flokker», sto det fremdeles en nokså stor gruppe igjen.
Da skal en kvinnelig frelseskaptein ha stilt seg opp: - Dere som ikke hører til noe sted, kan bli med meg, sa hun.

Hva var det hun sa?
Selv om du ikke tilhører en gruppe, hører du til i Guds rike.
Dere som ikke hører til noe sted – jeg vil gjerne tilhøre dere.
For vi tilhører alle Gud og Guds rike.

Hvem er så min neste?
Hvem er det som ikke er min neste?
«Hvem du er, hvor du lever, det er én ting som teller: Var du der?»


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen!

lørdag 8. oktober 2016

Å tale som Guds ord


Preken i Risør Frikirke søndag 9. oktober 2016

Teksten for denne prekenen har jeg hentet fra Peters første brev, det fjerde kapittel og vers 11; og vi leser i Jesu navn:
«Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.»

Slik lyder Herrens ord!


«Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord!»
Da jeg avtalte med presten deres at jeg skulle komme hit og dele Guds ord med dere denne søndagen, så fortalte hun samtidig at dette skulle være en temagudstjeneste som også skulle være en forberedelse til gruppesamlinger kommende søndag. Temaet er verken mer eller mindre enn «Guds ord». Og så sendte hun meg et sitat fra grunnopplegget som brukes i forbindelse med disse samlingene: «Å leve i Guds ord handler om mer enn å lese Bibelen og forstå det som står der – det handler om å ta det til seg og la det være en veileder for hvordan vi lever».

Samtidig ble vi enige om å gi oss selv litt dispensasjon fra det å følge Kirkeårets tekstrekke akkurat i dag. Dagens prekentekst er ellers utfordrende nok: Det er lignelsen om den rike mannen – Jesu advarsel om å stole på jordisk gods og gull. Noen av oss har kanskje lest denne teksten til morgenandakten i dag?

Da Greta og jeg giftet oss for tre år siden, prøvde vi oss litt fram med tanke på hvordan vi skulle ordne dette med den daglige andakten for oss to. Vi prøvde oss litt fram med andaktsbøker – vi hadde en hel bunke av dem, begge to. Men vi endte rett og slett med å følge bibelleseplanen, og for min del er jeg blitt glad i bibelleseplanen. Her finner vi både «gamle, kjente» tekster, og tekster vi kanskje ikke har vært borti før. Og det hender vel at vi begynner bønnen med å takke Herren for et ord som vi ikke skjønte så mye av…

«Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir.»

Hva vil det så si å tale som Guds ord?

Jeg var forholdsvis voksen før jeg ga meg i kast med teologiske studier på et akademisk nivå. Da tok jeg kristendom grunnfag på Menighetsfakultet som såkalt «torsdagsstudent», samtidig som jeg jobbet der som informasjonsmedarbeider. Før det hadde jeg tatt et kurs på Bibelskolen i Bergen; da var jeg 17 år, og jeg hadde gjennomført Frelsesarmeens krigsskole. 20 år gammel ble jeg ordinert til tjeneste som frelsesoffiser. 21 år gammel var jeg pastor for en av Frelsesarmeens menigheter i Island. Så jeg hadde jobbet med – nåvel: «teologi» - i mange år; jobbet med sjelesorg, jobbet med ulike kristne problemstiller knyttet både til liv og lære. «Dogmatikk», «systematikk», «etikk» - «been there; done that!»

Men jeg nærmet meg altså 40 år før jeg ga meg i kast med teologien på et mer akademisk nivå – grunnfagsnivået. Det å studere teologi, har ofte vært betraktet som noe risikabelt i en del vekkelsesmiljøer. Forfatteren Alfred Hauge forteller i et essay om kommentaren han fikk fra en solid bedehusmann da denne fikk høre at unge Alfred var student ved Menighetsfakultetet. Teologi? «Det er ein fåårleg veg, det, farr…», sa vedkommende.
«Det gjør ikke noe med troa di, dette studiet?» var et spørsmål jeg fikk i den tida da jeg studerte.

Gjorde det noe med troa mi?
Jeg husker en samtale med en annen student fra denne tida. Han var yngre enn meg og kom nok fra en litt annen bakgrunn også.
- Visste du at det er to skapelsesberetninger i første mosebok? spurte han en dag.
Ja, det visste jeg, og det hadde jeg vært klar over lenge.
- Hvem av dem tror du på?
Jeg sa da og kan si nå: Jeg tror på begge!
«Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord».

Hva sier Guds ord om skapelsen?
Det forteller oss at Gud har skapt både himmel og jord.
Jeg skal ikke ta noen grenseoppgang mellom evolusjonslære contra kreasjonisme her i formiddag. Bare slå fast dette: Jeg tror på Gud som skaperen av himmel og jord.
Jeg tror at sangen fra søndagsskolen har rett: «Hvem har skapt alle blomstene, fuglene, stjernene? Hvem har skapt både deg og meg? Jo, Gud i himmelen!»

«Den som taler, se til at han taler som Guds ord» - om Gud!
Hva sier så Guds ord om Gud?

Det sier at han er Skaperen – det har vi alt vært innom.

Det sier at han er hellig – Åp 4,8: «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer».

Det sier at han er rettferdig – Salme 11, 7: «Rettferdig er Herren, han elsker rettferdige gjerninger. De oppriktige får se hans ansikt».

Det sier at han er barmhjertig – 2 Mos 34, 5-6: «Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos (Moses) og ropte ut navnet Herren. Herren gikk forbi ham og ropte: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet»!

Det sier at han er nådig – og vi kan lese fra det samme verset en gang til: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud».

Det sier at han er kjærlighet – 1 Joh 4, 8-9: «Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham».
Den som taler, se til at han taler som Guds ord – om mennesket.
Om oss.

Hva sier Guds ord om mennesket?
Det sier at vi er syndere – Rom 3, 22-24: «Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus».
Alle har syndet – alle er syndere.
Guds ord er helt fremmed for den tanken vi ofte ser ut til å finne en slags trøst i: At det er de som er verre enn oss.

Guds ord skiller ikke mellom store og små syndere, eller store og små synder, for den del.
Det er synd og det er syndere, og det er det som er å si om den saken. Jeg har bare funnet et sted hvor Bibelen sier noe om «stor» synd. Det er Rom 5, 20 - 21: «Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre».

Greta og jeg var i Arendal kulturhus forrige søndag og hørte Tomm Kristiansen kåsere om «Det gode Afrika». Der fortalte han en historie om Desmond Tutu som jeg nok hadde hørt før, men hadde glemt.
Desmond Tutu, som med sitt kjente glimt i øyet, skal ha sagt i en preken: «Osama bin Ladin is a child of God!»
Uro i benkene.
Så bøyer han seg lenger fram og sier: «Even George Bush is a child of God!»

Selv du og jeg.
Vi er alle syndere, men vi er også alle gjenstand for Guds kjærlighet, og vi kan alle bli frelst gjennom troen på Jesus Kristus.
Det er nåde – ikke noe vi fortjener.
Dere har sikkert sett disse reklamefilmene der teksten på engelsk er: «Because I’m worth it», men som på norsk er blitt «Fordi jeg fortjener det».
Vi fortjener det ikke.
Men vi er verd det!

Den som taler, se til at han taler som Guds ord – om synden! Om synderen! Om nåden og tilgivelsen.
Hva mer sier Guds ord om mennesket?
Det sier at vi er skapt i Guds bilde – nå er vi tilbake i skapelsesberetningen. Det sier at vi er Guds barn – 1 Joh 3,1: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!»

Den som taler, se til at han taler som Guds ord – om Jesus!
Hva sier Guds ord om Jesus?
Det sier at han er Guds Sønn.
Se for deg scenen ved Jordan. Døperen Johannes og Jesus fra Nasaret – begge står der i v annet. Den ene døper den andre, og så kommer en stemme fra himmelen: ««Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede».
Han er Guds Sønn. Han er Frelseren som Gud lovte å sende allerede på syndefallets dag.
Se for deg en annen scene: Jesus og disiplene som snakker sammen. Jesus som spør, kanskje litt henslengt: - Hvem sier folk at Menneskesønnen er?
De sa flere ting.
- Og dere? Hvem sier dere at jeg er?
Det ble Peter som svarte: - Du er Messias; den levende Guds Sønn!
Den som taler, se til at han taler som Guds ord, også om Jesus.
Ja, særlig om Jesus.

«Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skaren synger
høyt dets pris i Himmelen.
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse – intet annet frelse kan».

«Den som elsker meg» sier Jesus, «vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere» (Joh 14, 23-26).


Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd - en sann Gud, fra evighet og til evighet.

Amen!